Start school in 2 noodvoorzieningen

Dislokatie 2 van de Grondtoon: Noodlokalen aan de noordkant Bikkersweg waar 6 groepen onderwijs krijgen.

Er zal een tweeklassige school voor Kleuter Onderwijs en een zesklassige school voor Lager Onderwijs gerealiseerd worden in het plan Blokhuiswetering in Bunschoten-Spakenburg. Totdat de bouw gerealiseerd zal zijn, zal dhr. H. van Diermen als waarnemend hoofd fungeren, later zal hij tot hoofdonderwijzer benoemd worden. De totale bouwkosten waren f 892.761,- (excl. btw). De school moet een passende naam krijgen en de suggesties die gedaan worden zijn o.a.: "De Wegwijzer" en "De Grondtoon". Tot

Naamgeving beide schoolgebouwen

Binnen het bestuur wordt in de vergadering besloten om de nieuwe kleuterschool "De Speeldoos" te noemen en de lagere school "De Grondtoon". Bij het bedenken van de namen is uitgegaan en rekening gehouden met de volgende punten:

  1. Het is wenselijk dat het Christelijke karakter van de scholen ook in de namen tot uiting komt.
  2. Getracht moet worden de namen aan te passen aan de werkzaamheden in de school.
  3. Het zou leuk zijn namen te vinden, die passen bij de buurt/wijk, waarin de school staat.

"De Speeldoos", de naam van de kleuterschool past vooral mooi bij het kinderspel, dat in de kleuterleeftijd zo'n grote plaats inneemt. Een speeldoos heeft ook met muziek te maken en zo past de naam dus ook goed bij de buurt waarin de school staat.

"De Grondtoon", deze vormt de basis voor een muziekstuk. Wil dit muziekstuk zuiver klinken, dan is het van belang dat deze grondtoon zuiver is. In het onderwijs mogen we proberen grondslagen te leggen, waarop de kinderen verder kunnen bouwen. Het is dus van belang dat de grondslagen van de school goed zijn.

Afronding bouwwerkzaamheden

Het einde van de bouwwerkzaamheden en in Schoolmuziek (nieuwsbrief) schreef dhr. van Diermen: "Nu zijn de bouwers verdwenen. Het is fijn dat het plein al bijna helemaal klaar is. We zijn erg dankbaar voor de duikelstangen, het klimrek, de knikkertegels en de prachtige grote, praktische zandbak."

Officiële opening van de Speeldoos en de Grondtoon

Na de officiële opening door wethouder W. van Goor, volde er voor de ouders een contact-/ gezellige avond in de school. Voor de kinderen ware er een openingsfeest in de vorm van het uitvoeren van allerlei spelletjes en opdrachten. Aan het eind van het feest lieten alle kinderen vredesduiven los.

Eerste muziekavond

De eerste muziekavond van de Grondtoon werd gehouden. Kinderen, ouders en leerkrachten zetten hun beste beentje voor om van de avond een succes te maken. Dat het bij iedereen aansloeg bleek wel in de daarop volgende jaren. De gemeenschapsruimte van de school werd te klein voor het publiek en grotere ruimtes moesten opgezocht worden.

Eerste computer in de school

In de Toonladder (nieuwsbrief) van december 1984 geeft meester P. Kranenburg aan waarom computers ook voor kinderen in de lagere school nuttig kan zijn. "De ervaring heeft reeds geleerd, dat de leerlingen in de lagere en hogere klassen zeer snel kunnen omgaan met de micro-computer. Als een programma goed geschreven is, wijst de weg zich vanzelf. Kinderen geven aan elkaar door wat ze moeten doen. Ja, wat moet je nu doen? Aanschaffen of nog wachten? Vraag het maar aan de kinderen. Zij zeggen: "Altijd doen meester!". Na dit pleidooi voor computers in het onderwijs, er in overleg met de oudercommissie besloten om twee computers aan te schaffen voor de school.

De basisschool doet zijn intrede

De wet op het Basis Onderwijs treedt in werking. Kleuter- en Lagere School hielden op dat moment op te bestaan en gingen op in de nieuwe Basisschool. Voor de, inmiddels 3 scholen, hield dit in dat De Speeldoos en De Blokkendoos (dependance) hun namen officieel zagen verdwijnen en verder zouden gaan on de de naam Protestants Christelijke Basisschool De Grondtoon.

12,5 jarig bestaan

Activiteiten in het kader van het 12,5 jarig bestaan.

De Grondtoon bestaat 12,5 jaar en dat mag niet ongemerkt voorbijgaan. Er werd een heel feestprogramma opgezet rond het thema "Er zit muziek in de Grondtoon". In de groepen werd er een project rond muziek uitgevoerd, wat in de feestweek resulteerde in een druk bezochte kijkavond in alle gebouwen van de school.

25 jarig bestaan De Grondtoon

In het kader van het 25-jarig bestaan werken de kinderen aan het thema: "circus" en wordt er een reünie gehouden. Alle oud-leerlingen en verdere betrokkenen bij de school zijn daarvoor uitgenodigd.

ICT op De Grondtoon

Donderdag 25 april heeft het team de eerste training gehad. Ze hebben geleerd hoe ze de nieuwe computers moeten opstarten en hoe ze moeten omgaan met het netwerk. Het is kinderlijk eenvoudig. De periode tot aan de zomervakantie is een tijd van verkenning voor teamleden en leerlingen.

40 jarig jubileum De Grondtoon

Het hele schooljaar staat in het teken van het 40-jarig bestaan. Iedere maand staat er een feestelijke activiteit op de kalender. De start is een grote ballonnenwedstrijd en de afsluiting is op zaterdag 16 november 2013. Die avond worden er door de leerlingen diverse acts opgevoerd onder het thema: "Wij hebben talent!".

Start Gepersonaliseerd Onderwijs (GO)

Op 6 maart 2017 start de school met Gepersonaliseerd Onderwijs (GO). De leerlingen leren nog steeds de wettelijk bepaalde lesstof en resultaten worden nog altijd regelmatig getoetst. Maar, de manier waarop wordt geleerd is anders. Ieder kind leert op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

Bezoek Duitse onderwijsdelegatie

Op basisschool De Grondtoon is een delegatie van onderwijsexperts uit Duitsland op bezoek geweest. Daaronder waren mensen van het ministerie, universiteiten en mensen die in het onderwijs werken. Met elkaar vormen zij het Forum Bildung Digitaliserung. Dit bezoek was onderdeel van een studiereis over digitalisering binnen het onderwijs in ons land. Naast De Grondtoon zijn er ook andere scholen in Nederland bezocht waaronder het voortgezet onderwijs. Verder heeft men bezoeken gebracht aan organisaties die zich bezighouden met de ontwikkeling van digitalisering binnen het onderwijs in Nederland. Op de Grondtoon heeft men in de praktijk kunnen zien hoe met behulp van digitale ondersteuning vorm wordt gegeven aan het concept van Gepersonaliseerd Onderwijs.

Start samenwerking GO Scholen

Basisschool De Grondtoon is in maart 2017 gestart met Gepersonaliseerd Onderwijs. In de afgelopen anderhalf jaar hebben de directeuren van een aantal scholen in Nederland, die Gepersonaliseerd Onderwijs (GO) bieden, contact met elkaar gezocht. Dit heeft geleid tot een studiedag op vrijdag 12 oktober met de teams van negen betrokken scholen. Uitgangspunt van de GO-scholen is dat het onderwijs er is voor de kinderen, niet dat kinderen er zijn omdat ze onderwijs moeten volgen. ,,Het is in onze ogen ‘ongelijk’ om kinderen ‘gelijk’ onderwijs te bieden.’’ Gepersonaliseerd Onderwijs biedt kinderen de gelegenheid om zich aan de hand van persoonlijke leerdoelen op eigen tempo te ontwikkelen. Hiervoor wordt elk semester (vijf keer per jaar) een gesprek gevoerd met het kind en de ouders. De ontwikkeling wordt op deze wijze gemonitord. Uiteraard is het aanbod van lessen afgestemd op de vastgestelde SLO-kerndoelen en moeten de scholen voldoen aan het uitstroomniveau aan het einde van de basisschooltijd. Alle kinderen op de GO-scholen zijn in het bezit van een iPad, de iPad is een waardevol middel om dit onderwijs vorm te kunnen geven. De huidige negen scholen willen meer zichtbaar worden voor andere scholen, teams, ouders en kinderen. De directeuren hebben een gezamenlijke visie ontwikkelt en zijn bezig een vereniging op te richten. ,,Het doel is om samen verder te ontwikkelen, samen kennis te delen, samen verder na te denken over ons concept. Het concept waar wij van vinden dat kinderen daar recht op hebben. Samen trots te zijn op ons onderwijs! We willen groeien en andere scholen de kans geven zich aan te sluiten. De verbindende kern daarbij is Gepersonaliseerd Onderwijs.’’ Afgelopen vrijdag is er gezamenlijk gestart met het onthullen van een prachtig logo. ,,Door een kring van mensfiguren in verschillende kleuren maken we zichtbaar dat wij met meerdere scholen, vanuit verschillende achtergronden, samenwerken. Het logo is de vorm van een heptagram (stervorm), hiermee laten we zien dat we kinderen willen laten stralen met hun eigen talenten en mogelijkheden.’’ Na de onthulling van het logo waren er drie workshoprondes voor de leerkrachten, waarin kennis gedeeld werd. Onderwerpen waren ‘Het Jonge kind’, ‘Gesprekken met kinderen’, ‘Executieve functies’, etc. ‘s Middags hadden de leerkrachten volop ruimte om met elkaar ervaringen te delen, vragen aan elkaar te stellen en antwoorden te zoeken. Een dergelijke studiedag zal jaarlijks terugkomen. De verwachting is dat meer scholen in Nederland, die op deze wijze onderwijs geven, zich zullen aansluiten bij de vereniging Logo GO-scholen. GO-scholen.