Het protocol

Ons sociaal veiligheidsprotocol is volledig afgestemd op de Kanjermethode. Hierin worden kinderen en de ouders gewezen op hun plichten en rechten.

Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan! Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

 • Pesten (zwarte petten gedrag) moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: leerlingen (gepeste kinderen (vaak gele petten), pesters en de zwijgende groep( vaak rode petten), leerkrachten en de ouders. - De school moet proberen pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of pesten wel of niet aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de kinderen bespreekbaar worden gemaakt, waarna met hen regels worden vastgesteld. - - Als pesten zich voordoet, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen.
 • Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, moet de school beschikken over een directe aanpak (Kanjertraining).
 • Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het gewenste resultaat oplevert dan is de inschakeling van een vertrouwenspersoon nodig. De vertrouwenspersoon kan het probleem onderzoeken, deskundigen raadplegen en het bevoegd gezag adviseren.
 • Op iedere school is een vertrouwenspersoon aangesteld. Op “De Grondtoon” zijn dat Louisa ter Beek en Marenke Kroon.

 Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

 • Altijd een bijnaam, nooit bij de eigen naam noemen.
 • Zogenaamd leuke opmerkingen maken over een klasgenoot.
 • Een klasgenoot voortdurend ergens de schuld van geven.
 • Briefjes doorgeven.
 • Beledigen.
 • Opmerkingen maken over kleding.
 • Isoleren en negeren.
 • Buiten school opwachten, slaan of schoppen.
 • Op weg naar huis achterna rijden.
 • Naar het huis van de gepeste gaan.
 • Bezittingen beschadigen of afpakken.
 • Schelden of schreeuwen.
 • Pesten via sociale / digitale media.

Leerkrachten, ouders, opvoeders, bestuur en directie moeten alert zijn op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan en duidelijk stelling nemen wanneer bepaalde gedragingen hun norm  overschrijden.

Binnen de vereniging PCB Bunschoten, dr. G. van Goor, zijn ook vertrouwenspersonen aangesteld. Hun namen zijn te vinden in de schoolgids.